Các biến (variables) thông dụng để code trang web3 dạng stake token

Để code một smart contract cho việc stake token trên mạng blockchain, có thể cần các biến sau:

 • Token name: tên của token sẽ được stake.
 • Token symbol: ký hiệu của token sẽ được stake.
 • Total supply: số lượng token tổng cộng sẽ tồn tại trên blockchain.
 • Decimals: số lượng chữ số thập phân của token.
 • Staking mechanism: phương thức stake token (chẳng hạn như lock-up period, reward mechanism)
 • Stake function: hàm cho phép người dùng stake token.
 • Unstake function: hàm cho phép người dùng unstake token.
 • Check balance function: hàm kiểm tra số lượng token còn lại của người dùng.
 • Withdraw function: hàm cho phép người dùng rút token đã stake.

Các biến này sẽ giúp cho việc code một smart contract cho việc stake token trên mạng blockchain dễ dàng hơn, tuy nhiên còn cần thêm các biến khác như phương thức tính lãi suất, các hạn chế về số lượng token có thể stake, các hàm kiểm tra quyền hạn của người dùng.

Đoạn code ví dụ về các biến bên trên:

pragma solidity ^0.8.0;

contract MyToken {
string public name;
string public symbol;
uint8 public decimals;
uint256 public totalSupply;
mapping(address => uint256) public balanceOf;
mapping(address => mapping(address => uint256)) public allowance;

constructor() public {
  name = "My Token";
  symbol = "MT";
  decimals = 18;
  totalSupply = 1000000000000000000;
  balanceOf[msg.sender] = totalSupply;
}

function stake(uint256 _value) public {
  require(balanceOf[msg.sender] >= _value && _value > 0, "Not enough balance.");
  balanceOf[msg.sender] -= _value;
  // logic for staking mechanism here
}

function unstake(uint256 _value) public {
  // logic for unstaking mechanism here
  balanceOf[msg.sender] += _value;
}

function checkBalance() public view returns (uint256) {
  return balanceOf[msg.sender];
}

function withdraw(uint256 _value) public {
  // logic for withdraw mechanism here
  balanceOf[msg.sender] += _value;
}

}

Đây là một ví dụ đơn giản về smart contract cho phép người dùng stake và unstake token, kiểm tra số dư của họ và rút tokens đã stake. Điều quan trọng cần lưu ý rằng đây chỉ là một ví dụ cơ bản và nó không bao gồm tất cả các biến được đề cập bên trên, nó không bao gồm cơ chế stake, bảo mật và các yếu tố cần thiết khác. Ngoài ra, nó được viết bằng solidity và chỉ có thể được sử dụng trên mạng Ethereum.

Giải thích chi tiết đoạn code bên trên:

 • Dòng 1: “pragma solidity ^0.8.0;” là một điều khoản chỉ ra phiên bản của solidity mà smart contract này sử dụng.
 • Dòng 3: “contract MyToken” là khai báo một contract mới tên là MyToken.
 • Dòng 4: “string public name;” là khai báo một biến string tên là name và có truy cập public.
 • Dòng 5: “string public symbol;” là khai báo một biến string tên là symbol và có truy cập public.
 • Dòng 6: “uint8 public decimals;” là khai báo một biến uint8 tên là decimals và có truy cập public.
 • Dòng 7: “uint256 public totalSupply;” là khai báo một biến uint256 tên là totalSupply và có truy cập public.
 • Dòng 8: “mapping(address => uint256) public balanceOf;” là khai báo một bảng ánh xạ giữa địa chỉ và số lượng token của người dùng và có truy cập public.
 • Dòng 9: “mapping(address => mapping(address => uint256)) public allowance;” là khai báo một bảng ánh xạ giữa các quyền hạn giữa các địa chỉ và có truy cập public.
 • Dòng 11: “constructor() public {” là khai báo một hàm khởi tạo cho contract.
 • Dòng 12: “name = “My Token”;” là gán giá trị “My Token” cho biến name
 • Dòng 13: “symbol = “MT”;” là gán giá trị “MT” cho biến symbol.
 • Dòng 14: “decimals = 18;” là gán giá trị 18 cho biến decimals.
 • Dòng 15: “totalSupply = 1000000000000000000;” là gán giá trị 1000000000000000000 cho biến totalSupply.
 • Dòng 16: “balanceOf[msg.sender] = totalSupply;” là gán giá trị totalSupply cho số lượng token của người gửi hành động (msg.sender) trong bảng ánh xạ balanceOf.
 • Dòng 18: “function stake(uint256 _value) public {” là khai báo một hàm stake với tham số là số lượng token muốn stake và có truy cập public.
 • Dòng 19: “require(balanceOf[msg.sender] >= _value && _value > 0, “Not enough balance.”);” là kiểm tra xem người gửi hành động (msg.sender) có đủ số lượng token để stake và số lượng token muốn stake phải lớn hơn 0.
 • Dòng 20: “balanceOf[msg.sender] -= _value;” là trừ số lượng token đã stake từ số lượng token của người gửi hành động.
 • Dòng 21: “// logic for staking mechanism here” là chỗ để thêm logic cho phương thức stake token.
 • Dòng 23: “function unstake(uint256 _value) public {” là khai báo một hàm unstake với tham số là số lượng token muốn unstake và có truy cập public.
 • Dòng 24: “// logic for unstaking mechanism here” là chỗ để thêm logic cho phương thức unstake token.
 • Dòng 25: “balanceOf[msg.sender] += _value;” là cộng số lượng token đã unstake vào số lượng token của người gửi hành động.
 • Dòng 27: “function checkBalance() public view returns (uint256) {” là khai báo một hàm checkBalance với truy cập public và trả về số lượng token của người gửi hành động.
 • Dòng 28: “return balanceOf[msg.sender];” là trả về số lượng token của người gửi hành động từ bảng ánh xạ balanceOf.
 • Dòng 30: “function withdraw(uint256 _value) public {” là khai báo một hàm withdraw với tham số là số lượng token muốn rút và có truy cập public.
 • Dòng 31: “// logic for withdraw mechanism here” là chỗ để thêm logic cho phương thức rút token.
 • Dòng 32: “balanceOf[msg.sender] += _value;” là cộng số lượng token đã rút vào số lượng token của người gửi hành động.

Các hàm (function) thông dụng để code trang web3 dạng stake token

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *