Các hàm (function) thông dụng để code trang web3 dạng stake token

Để code một trang web3 cho việc stake token, có thể cần các hàm sau:

  • Connect to blockchain: hàm cho phép trang web kết nối với mạng blockchain.
  • Deploy smart contract: hàm cho phép trang web deploy smart contract cho việc stake token.
  • Stake function: hàm cho phép người dùng stake token bằng cách gọi hàm stake trong smart contract.
  • Unstake function: hàm cho phép người dùng unstake token bằng cách gọi hàm unstake trong smart contract.
  • Check balance function: hàm cho phép người dùng kiểm tra số lượng token còn lại bằng cách gọi hàm checkBalance trong smart contract.
  • Withdraw function: hàm cho phép người dùng rút token đã stake bằng cách gọi hàm withdraw trong smart contract.
  • Handle events: hàm cho phép trang web xử lý các sự kiện từ smart contract (chẳng hạn như thông báo thành công khi stake, unstake hoặc withdraw token)
  • User interface: giao diện người dùng cho phép người dùng thao tác với các hàm trên (chẳng hạn như nhập số lượng token muốn stake, hiển thị số lượng token còn lại)

Dưới đây là đoạn code ví dụ cho các hàm bên trên:

// Connect to blockchain
async function connectToBlockchain() {
// code to connect to blockchain network using web3.js library
}

// Deploy smart contract
async function deploySmartContract() {
// code to deploy smart contract on blockchain network
}

// Stake function
async function stake(amount) {
// code to call the stake function in the smart contract
}

// Unstake function
async function unstake(amount) {
// code to call the unstake function in the smart contract
}

// Check balance function
async function checkBalance() {
// code to call the checkBalance function in the smart contract
}

// Withdraw function
async function withdraw(amount) {
// code to call the withdraw function in the smart contract
}

// Handle events
async function handleEvents() {
// code to listen for events from the smart contract and handle them accordingly
}

// Import the web3.js library
const Web3 = require(‘web3’);

// Connect to the blockchain network
const web3 = new Web3(new Web3.providers.HttpProvider(‘http://localhost:8545’));

// ABI of the smart contract
const abi = [{…}];

// Address of the deployed smart contract
const contractAddress = ‘0x1234567890abcdef’;

// Create a contract object
const contract = new web3.eth.Contract(abi, contractAddress);

// Get the current account
const accounts = await web3.eth.getAccounts();
const account = accounts[0];

// Estimate gas required for the transaction
const gasEstimate = await contract.methods.stake(amount).estimateGas({ from: account });

// Send the transaction
const result = await contract.methods.stake(amount).send({ from: account, gas: gasEstimate });

// Check for successful transaction
if (result.transactionHash) {
  console.log(`Transaction successful. Hash: ${result.transactionHash}`);
}

} catch (error) {
console.error(error);
}
}

// Example usage
stake(10);

Phần tiếp theo nên đọc: Các sự kiện (events) trong code web3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *