Archival Node là gì?

Archival nodes là các nút trong mạng blockchain mà lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch và dữ liệu của blockchain từ khi nó được tạo. Các nút này chứa thông tin về mọi khối và giao dịch đã xảy ra trong quá khứ và giữ cho dữ liệu lịch sử này không thay đổi và có sẵn để truy cập.

Archival nodes cung cấp sự đáng tin cậy và tính toàn vẹn của dữ liệu blockchain. Bằng cách lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch và dữ liệu của blockchain, các nút này giúp đảm bảo rằng không có thông tin bị mất hoặc bị thay đổi trong quá trình phát triển và sử dụng blockchain.

Vì các archival nodes chứa dữ liệu lịch sử đầy đủ, chúng cho phép các ứng dụng và dịch vụ truy xuất thông tin từ bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Điều này có ích trong việc kiểm tra giao dịch trước đây, phân tích dữ liệu, tạo báo cáo lịch sử và nghiên cứu blockchain.

Các nút archival nodes cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính phân tán của mạng blockchain. Bằng việc lưu trữ một bản sao đầy đủ của dữ liệu, các nút này giúp đảm bảo rằng không có một nút duy nhất hoặc một nhóm nút có thể kiểm soát hoặc thay đổi lịch sử giao dịch của blockchain.

Tuy nhiên, việc duy trì các nút archival nodes đòi hỏi tài nguyên cao, bao gồm dung lượng lưu trữ lớn và băng thông mạng. Do đó, không phải tất cả các nút trong mạng blockchain đều là archival nodes. Thông thường, chỉ một số nút được chọn làm archival nodes, trong khi các nút khác có thể chỉ lưu trữ một phần của lịch sử giao dịch hoặc chỉ giữ các thông tin cần thiết cho việc xác thực giao dịch hiện tại.


Archival nodes cung cấp sự đáng tin cậy và tính toàn vẹn của dữ liệu blockchain. Bằng cách lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch và dữ liệu của blockchain, các nút này giúp đảm bảo rằng không có thông tin bị mất hoặc bị thay đổi trong quá trình phát triển và sử dụng blockchain.

Vì các archival nodes chứa dữ liệu lịch sử đầy đủ, chúng cho phép các ứng dụng và dịch vụ truy xuất thông tin từ bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Điều này có ích trong việc kiểm tra giao dịch trước đây, phân tích dữ liệu, tạo báo cáo lịch sử và nghiên cứu blockchain.

Các nút archival nodes cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính phân tán của mạng blockchain. Bằng việc lưu trữ một bản sao đầy đủ của dữ liệu, các nút này giúp đảm bảo rằng không có một nút duy nhất hoặc một nhóm nút có thể kiểm soát hoặc thay đổi lịch sử giao dịch của blockchain.

Tuy nhiên, việc duy trì các nút archival nodes đòi hỏi tài nguyên cao, bao gồm dung lượng lưu trữ lớn và băng thông mạng. Do đó, không phải tất cả các nút trong mạng blockchain đều là archival nodes. Thông thường, chỉ một số nút được chọn làm archival nodes, trong khi các nút khác có thể chỉ lưu trữ một phần của lịch sử giao dịch hoặc chỉ giữ các thông tin cần thiết cho việc xác thực giao dịch hiện tại.

Một số dự án và giao thức blockchain mà Click Digital thấy hay đề cập đến archival nodes hoặc có sử dụng chúng, đó là:

  1. Ethereum: Ethereum có một số dự án như Infura và Alchemy API, cung cấp các API để truy cập dữ liệu lịch sử Ethereum và tương tác với mạng. Các dự án này thường duy trì các archival nodes để lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch và thông tin của Ethereum.
  2. Bitcoin: Bitcoin Core, phần mềm chính thức của Bitcoin, có khả năng hoạt động như một archival node. Người dùng có thể tải xuống toàn bộ blockchain Bitcoin và duy trì một node để lưu trữ và truy cập thông tin lịch sử giao dịch của Bitcoin.
  3. IPFS (InterPlanetary File System): IPFS là một giao thức ngang hàng cho việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu phân tán. Một số dự án sử dụng IPFS có thể triển khai các archival nodes để lưu trữ các phiên bản lịch sử của dữ liệu và đảm bảo tính phân tán và sẵn có của hệ thống.
  4. Arweave: Arweave là một nền tảng blockchain lưu trữ phân tán và vĩnh viễn. Nó sử dụng các archival nodes để lưu trữ và duy trì các phiên bản trước đó của các giao dịch và tệp tin trên mạng. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu trên Arweave không bị xóa và có thể truy cập mãi mãi.

Các ví dụ trên chỉ là một số dự án và giao thức sử dụng archival nodes. Các dự án blockchain khác cũng có thể sử dụng các node lưu trữ lịch sử để đảm bảo tính toàn vẹn và truy cập vào dữ liệu quan trọng của họ.

Vietnam Pham – Click Digital

  • Token Saigon (SGN), blockchain knowledge, backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Chart, buy now: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Staking SGN: http://135web.net
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *