Đoạn code về Non-interactive Zero-Knowledge (NIZK) proof

Dưới đây là một đoạn mã ví dụ đơn giản về Non-interactive Zero-Knowledge (NIZK) proof sử dụng thư viện cryptography trong Python:

from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import utils
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import ec

# Generate a random private key
private_key = ec.generate_private_key(ec.SECP256K1())

# Generate the corresponding public key
public_key = private_key.public_key()

# Generate a random message to prove knowledge of
message = b"Hello, world!"

# Create a NIZK proof
proof = private_key.sign(message, ec.ECDSA(hashes.SHA256()))

# Verify the NIZK proof
try:
    public_key.verify(proof, message, ec.ECDSA(hashes.SHA256()))
    print("Proof verified successfully!")
except InvalidSignature:
    print("Proof verification failed!")

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng thuật toán elliptic curve cryptography (ECC) để tạo khóa riêng (private key) và khóa công khai (public key). Sau đó, chúng ta tạo một tin nhắn ngẫu nhiên (message) mà chúng ta muốn chứng minh sự hiểu biết. Tiếp theo, chúng ta sử dụng khóa riêng để tạo một NIZK proof (proof) bằng cách ký tin nhắn sử dụng thuật toán ECDSA và hàm băm SHA256.

Cuối cùng, chúng ta sử dụng khóa công khai để xác minh (verify) NIZK proof bằng cách so sánh proof với tin nhắn ban đầu. Nếu xác minh thành công, tức là proof đã được xác minh và chứng minh sự hiểu biết của chủ sở hữu khóa riêng về tin nhắn đó. Ngược lại, nếu xác minh thất bại, tức là proof không hợp lệ hoặc không đúng.

Lưu ý rằng đây chỉ là một ví dụ đơn giản để giải thích khái niệm của NIZK proof. Trong thực tế, việc triển khai NIZK proof có thể phức tạp hơn và đòi hỏi sử dụng các thư viện và công cụ mã hóa mạnh mẽ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *