Cách giảm phí gas cho dApp (gas golfing)

1. Định nghĩa: Gas golfing là gì?

Gas golfing là một thuật ngữ trong blockchain, để mô tả việc tối ưu hóa mã thông minh (smart contract) để giảm thiểu chi phí gas khi thực hiện các giao dịch trên mạng.

Để giảm phí gas cho ứng dụng phi tập trung (dApp) của bạn trên blockchain, bạn có thể thực hiện một số thủ thuật và quy tắc tốt để tối ưu hóa mã nguồn và giao dịch. Click Digital xin phép nêu ra một số cách code để giảm phí gas:

 1. Sử dụng lập trình gọn nhẹ: Đảm bảo rằng mã nguồn của bạn được viết gọn nhẹ, tránh việc sử dụng quá nhiều vòng lặp không cần thiết hoặc thực hiện các phép tính phức tạp. Sử dụng các thuật toán hiệu quả để giảm thiểu thời gian thực hiện và lượng tính toán yêu cầu.
 2. Tối ưu hóa lưu trữ dữ liệu: Lưu trữ dữ liệu một cách tối ưu để tiết kiệm không gian lưu trữ và giảm phí gas. Hạn chế sử dụng lưu trữ dữ liệu không cần thiết và sử dụng cấu trúc dữ liệu hiệu quả như merkle tree để lưu trữ thông tin.
 3. Sử dụng chuỗi giao dịch: Thay vì thực hiện nhiều giao dịch riêng lẻ, bạn có thể xem xét sử dụng chuỗi giao dịch (transaction batching) để gom nhóm nhiều giao dịch thành một giao dịch duy nhất. Điều này giúp giảm số lượng giao dịch và do đó giảm phí gas.
 4. Sử dụng kiểm tra trạng thái nhanh (stateless): Sử dụng kiểm tra trạng thái nhanh có thể giảm phí gas bằng cách loại bỏ sự phụ thuộc vào trạng thái lịch sử. Thay vì yêu cầu gửi toàn bộ trạng thái, sử dụng kiểm tra trạng thái nhanh chỉ yêu cầu gửi thông tin cần thiết để xác minh giao dịch.
 5. Sử dụng hợp đồng thông minh tương tác ít: Tránh tương tác quá nhiều với hợp đồng thông minh trong mỗi giao dịch. Gửi chỉ mục và thông tin cần thiết để thực hiện tác vụ thay vì tải toàn bộ hợp đồng thông minh mỗi lần.
 6. Tối ưu hóa gas limit: Nắm vững cách làm việc của gas limit trong mạng blockchain mà bạn đang sử dụng. Đảm bảo đặt gas limit phù hợp để tránh trường hợp giao dịch bị hủy do vượt quá giới hạn.
 7. Kiểm tra và tối ưu hóa: Thực hiện kiểm tra và tối ưu hóa định kỳ để xác định các điểm yếu và cải thiện hiệu suất của ứng dụng. Sử dụng các công cụ và trình phân tích để phát hiện và khắc phục các vấn đề hiệu năng.

2. Đoạn code ví dụ

Ví dụ 1: Sử dụng một number để đại diện cho số tiền ETH cần gửi. Điều này sẽ yêu cầu ít gas hơn so với việc sử dụng một string để đại diện cho số tiền ETH cần gửi.

Ví dụ 2: Dưới đây là một ví dụ đơn giản về việc sử dụng gas golfing trong một hợp đồng thông minh trên Ethereum để giảm số lượng gas cần thiết cho mỗi thao tác:

// Hợp đồng thông minh đơn giản để tính tổng của một mảng số nguyên

pragma solidity ^0.8.0;

contract GasGolfingExample {
  uint256[] private numbers;

  function addNumber(uint256 num) public {
    // Thêm số nguyên vào mảng
    numbers.push(num);
  }

  function sumNumbers() public view returns (uint256) {
    uint256 sum = 0;
    for (uint256 i = 0; i < numbers.length; i++) {
      // Tính tổng của mảng số nguyên
      sum += numbers[i];
    }
    return sum;
  }
}

Trong ví dụ này, chúng ta có một hợp đồng thông minh đơn giản có chức năng thêm số nguyên vào mảng và tính tổng của mảng số nguyên. Tuy nhiên, cách viết này sử dụng vòng lặp for để tính tổng, điều này sẽ tốn nhiều gas khi mảng có số lượng phần tử lớn.

Để tối ưu hóa việc tính tổng và giảm gas, chúng ta có thể sử dụng một biến kiểu uint256 để lưu tổng trong quá trình lặp mảng, và sau đó trả về tổng này khi hoàn thành. Dưới đây là cách tối ưu hóa gas golfing cho việc tính tổng:

contract GasGolfingExampleOptimized {
  uint256[] private numbers;
  uint256 private sum;

  function addNumber(uint256 num) public {
    // Thêm số nguyên vào mảng
    numbers.push(num);
    // Cập nhật tổng mỗi khi thêm số mới vào mảng
    sum += num;
  }

  function getSum() public view returns (uint256) {
    // Trả về tổng đã được tính toán trước đó
    return sum;
  }
}

Như vậy, trong ví dụ tối ưu hóa, chúng ta không cần lặp qua mảng để tính tổng mỗi khi hàm sumNumbers được gọi. Thay vào đó, chúng ta lưu tổng vào biến riêng biệt sum và chỉ cập nhật giá trị của nó mỗi khi có số mới được thêm vào mảng. Điều này giúp giảm số lượng gas cần thiết để tính tổng của mảng, tối ưu hóa hiệu suất của hợp đồng thông minh và giảm chi phí giao dịch cho người dùng.

Nhớ rằng giảm phí gas là một quá trình tối ưu hóa liên tục và đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiến thức sâu về quy trình giao dịch và mạng blockchain bạn đang sử dụng.

Vietnam Pham – Click Digital

 • Token Saigon (SGN), blockchain knowledge, backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Chart, buy now: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *