Phép toán Modulo và Lũy thừa trong Solidity

Trong Solidity, phép toán modulo và lũy thừa được sử dụng để thực hiện các phép tính toán trên các số nguyên. Dưới đây là mô tả về hai phép toán này trong Solidity:

Phép toán Modulo (%)

Phép toán modulo (hay phép chia lấy dư) được thực hiện bằng cách lấy phần dư sau khi chia một số cho một số khác. Ví dụ, a % n cho kết quả là phần dư khi a được chia cho n. Kết quả phép toán modulo có cùng dấu với toán hạng bên trái (hoặc bằng không). Ví dụ:

uint256 result = 5 % 2; // Kết quả là 1

Nếu toán hạng bên trái là số âm, kết quả modulo cũng sẽ âm:

int256 negativeResult = -5 % 2; // Kết quả là -1

Phép toán Lũy thừa (**):

Phép toán lũy thừa được sử dụng để tính giá trị của một số được nhân với chính nó một số lần nhất định. Ví dụ, x ** y cho kết quả là x nhân với chính nó y lần. Điều này chỉ khả dụng cho các kiểu không dấu (unsigned types). Kết quả của phép toán lũy thừa luôn có cùng kiểu với toán hạng cơ số. Ví dụ:

uint256 squared = 3 ** 2; // Kết quả là 9

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng để tránh lỗi kiểm tra hoặc hành vi lặp, cần đảm bảo kiểu của cơ số đủ lớn để lưu trữ kết quả.

Lưu ý rằng 0 ** 0 được định nghĩa là 1 trong Solidity.

Cả hai phép toán modulo và lũy thừa đều rất hữu ích trong việc thực hiện các phép tính số học và logic trong smart contract trên nền tảng Ethereum.

Vietnam Pham – Click Digital

  • If you’d like to invest in blockchain advertising companies, just BUY token Saigon (SGN) at Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity)
  • Backed by Click Digital Company
  • Enhancing blockchain knowledge
  • BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
  • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *