Vòng Lặp (Loop) trong Solidity: Hiểu Rõ Về Các Loại Vòng Lặp và Ví dụ Minh Họa

Vòng lặp (Loop) là một khía cạnh quan trọng trong việc xây dựng hợp đồng thông minh trên nền tảng Solidity. Chúng cho phép bạn lặp lại một phần mã nhiều lần, giúp thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại một cách dễ dàng. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp là gì, các loại vòng lặp khác nhau trong Solidity và thực hiện các ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn.

Vòng Lặp (Loop) trong Solidity: Khám Phá Sự Linh Hoạt

Vòng lặp (Loop) là một phần quan trọng của lập trình, cho phép bạn thực hiện một loạt các hành động lặp đi lặp lại một cách tự động. Trong Solidity, có nhiều loại vòng lặp khác nhau cho các tình huống cụ thể. Việc hiểu rõ về cách sử dụng các loại vòng lặp này sẽ giúp bạn xây dựng hợp đồng thông minh mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Các Loại Vòng Lặp trong Solidity:

 • Vòng Lặp for: Vòng lặp for là một trong những loại vòng lặp phổ biến nhất. Nó cho phép bạn thực hiện một khối mã cụ thể một số lần đã định. Ví dụ: for (uint256 i = 0; i < 5; i++) { // Thực hiện một số hành động 5 lần }
 • Vòng Lặp while: Vòng lặp while thực hiện một khối mã trong khi điều kiện chỉ định là true. Nó thích hợp cho các tình huống khi số lần lặp không rõ trước. Ví dụ: uint256 count = 0; while (count < 10) { // Thực hiện một số hành động trong khi count < 10 count++; }
While loop
 • Vòng Lặp do-while: Vòng lặp do-while tương tự như vòng lặp while, nhưng khối mã sẽ được thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện là false. Ví dụ: uint256 num = 5; do { // Thực hiện một số hành động ít nhất một lần num--; } while (num > 0);
Do While Loop

Ví dụ Minh Họa: Sử Dụng Vòng Lặp trong Solidity

pragma solidity ^0.8.0;

contract LoopExample {
  uint256[] public numbers;

  function fillNumbers(uint256 limit) public {
    for (uint256 i = 1; i <= limit; i++) {
      numbers.push(i);
    }
  }

  function sumNumbers() public view returns (uint256) {
    uint256 sum = 0;
    uint256 i = 0;
    while (i < numbers.length) {
      sum += numbers[i];
      i++;
    }
    return sum;
  }
}

Trong ví dụ minh họa, chúng ta đang xem xét một hợp đồng thông minh có tên LoopExample. Hợp đồng này chứa hai hàm chính: fillNumberssumNumbers.

 1. Hàm fillNumbers: Hàm này nhận đầu vào là một số nguyên limit và sẽ sử dụng vòng lặp for để thêm các số từ 1 đến limit vào mảng numbers. Điều này được thực hiện để chứng minh việc sử dụng vòng lặp for để lặp qua một tập hợp con số và thực hiện các hành động trong mỗi lần lặp.
 2. Hàm sumNumbers: Hàm này sử dụng vòng lặp while để tính tổng các số trong mảng numbers. Mục tiêu là lặp qua từng phần tử của mảng và cộng giá trị của chúng vào biến sum. Khi vòng lặp kết thúc, hàm sẽ trả về tổng của các số đã tính.

Với ví dụ này, bạn có thể thấy cách các loại vòng lặp khác nhau trong Solidity có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ cụ thể. Vòng lặp for thường được sử dụng khi bạn biết trước số lần lặp, while thích hợp khi bạn cần lặp đến khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng, và do-while cho phép thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi điều kiện không được đáp ứng.

Kết Luận: Nắm Vững Các Loại Vòng Lặp

Hiểu rõ về các loại vòng lặp trong Solidity là một phần quan trọng để xây dựng các hợp đồng thông minh phức tạp và hiệu quả. Với vòng lặp for, while, và do-while, bạn có khả năng thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại một cách linh hoạt và đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của dự án.

Vietnam Pham – Click Digital

 • If you’d like to invest in blockchain advertising companies, just BUY token Saigon (SGN) at Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity)
 • Backed by Click Digital Company
 • BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *