Array Slices trong Solidity là gì?

Trong Solidity, Array Slices là một khái niệm quan trọng cho việc làm việc với các phần tử của mảng một cách linh hoạt hơn. Array Slices cho phép ta tạo ra một phần của mảng ban đầu và làm việc với phần đó mà không cần tạo ra một bản sao hoặc thực hiện các phép toán tốn tài nguyên. Chúng ta sẽ tìm hiểu về Array Slices, cách sử dụng, và xem xét ưu điểm cũng như nhược điểm của chúng.

Array Slices Là Gì?

Array Slices là một cách để xem một phần liên tiếp của một mảng. Chúng được viết dưới dạng x[start:end], trong đó startend là biểu thức trả về kiểu uint256 (hoặc có thể chuyển đổi ngầm thành nó). Phần tử đầu tiên của Array Slice là x[start] và phần tử cuối cùng là x[end - 1].

Nếu start lớn hơn end hoặc end lớn hơn chiều dài của mảng, sẽ xảy ra một ngoại lệ.

Cả startend đều là tùy chọn: start mặc định là 0 và end mặc định là chiều dài của mảng.

Chức Năng của Array Slices

Array Slices không có bất kỳ thành phần nào. Chúng có khả năng chuyển đổi ngầm thành các mảng của kiểu dữ liệu cơ bản và hỗ trợ truy cập bằng chỉ số. Truy cập bằng chỉ số không là tuyệt đối trong mảng cơ sở, mà liên quan đến vị trí bắt đầu của Array Slice.

Ưu nhược điểm của Array Slices

Ưu Điểm của Array Slices

 • Tiết Kiệm Bộ Nhớ: Array Slices cho phép bạn làm việc với một phần của mảng mà không cần tạo ra một bản sao. Điều này giúp tiết kiệm bộ nhớ và tăng hiệu suất chương trình.
 • Tiện Lợi và Nhanh Chóng: Sử dụng Array Slices giúp bạn dễ dàng thao tác với một phần của mảng mà không cần phải thực hiện nhiều thao tác trung gian.
 • Array Slices hữu ích để giải mã ABI cho dữ liệu phụ được truyền trong các tham số của hàm

Nhược Điểm của Array Slices

 • Chỉ Áp Dụng Cho Calldata Arrays: Hiện tại, Array Slices chỉ được thực hiện cho mảng calldata.
 • Array Slices không có tên loại dữ liệu, điều này có nghĩa là không có biến nào có thể có một Array Slice làm kiểu dữ liệu. Chúng chỉ tồn tại trong các biểu thức trung gian.

Ví dụ

// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0
pragma solidity >=0.8.5 <0.9.0;

contract ArraySlicesExample {
  uint[] public numbers;

  constructor() {
    numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
  }

  function getSlice(uint start, uint end) public view returns (uint[] memory) {
    return numbers[start:end];
  }
}

Trong ví dụ này, hàm getSlice trả về một Array Slice của mảng numbers từ vị trí start đến end - 1. Việc này giúp trích xuất một phần của mảng ban đầu mà không cần tạo ra một bản sao.

Array Slices hữu ích để giải mã ABI cho dữ liệu phụ được truyền trong các tham số của hàm:

// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0
pragma solidity >=0.8.5 <0.9.0;
contract Proxy {
  /// @dev Address of the client contract managed by proxy i.e., this contract
  address client;

  constructor(address client_) {
    client = client_;
  }

  /// Forward call to "setOwner(address)" that is implemented by client
  /// after doing basic validation on the address argument.
  function forward(bytes calldata payload) external {
    bytes4 sig = bytes4(payload[:4]);
    // Due to truncating behavior, bytes4(payload) performs identically.
    // bytes4 sig = bytes4(payload);
    if (sig == bytes4(keccak256("setOwner(address)"))) {
      address owner = abi.decode(payload[4:], (address));
      require(owner != address(0), "Address of owner cannot be zero.");
    }
    (bool status,) = client.delegatecall(payload);
    require(status, "Forwarded call failed.");
  }
}

Kết: Array Slices là một công cụ mạnh mẽ trong Solidity để làm việc với các phần tử của mảng một cách hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên. Bằng cách sử dụng Array Slices, bạn có thể trích xuất và xử lý các phần của mảng mà không cần tạo ra nhiều bản sao, từ đó cải thiện hiệu suất và tiết kiệm bộ nhớ của chương trình. Tuy nhiên, cần nhớ rằng hiện tại Array Slices chỉ áp dụng cho mảng calldata.

 • If you’d like to invest in blockchain advertising companies, just BUY token Saigon (SGN) at Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity)
 • Backed by Click Digital Company
 • Enhancing blockchain knowledge
 • BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *