Cách kết nối tới các mạng blockchain thông qua RPC bằng Ankr

Để kết nối tới các mạng blockchain thông qua RPC bằng Ankr, bạn cần sử dụng một thư viện hoặc giao diện lập trình (API) phù hợp với ngôn ngữ lập trình bạn đang sử dụng. Ankr cung cấp API để kết nối tới các mạng blockchain khác nhau.

Dưới đây là một ví dụ về cách kết nối tới mạng Ethereum thông qua RPC bằng sử dụng Ankr API trong ngôn ngữ JavaScript:

javascriptCopy code// Import thư viện axios để gửi HTTP request
const axios = require('axios');

// Khai báo thông tin kết nối Ankr RPC
const rpcEndpoint = 'https://ethereum-rpc.ankr.com';
const apiKey = 'YOUR_API_KEY'; // Thay YOUR_API_KEY bằng API key của bạn

// Gửi HTTP request để gọi phương thức RPC
async function callRPC(method, params = []) {
 try {
  const response = await axios.post(rpcEndpoint, {
   jsonrpc: '2.0',
   method: method,
   params: params,
   id: 1,
  }, {
   headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Api-Key': apiKey,
   },
  });

  if (response.data.error) {
   throw new Error(response.data.error.message);
  }

  return response.data.result;
 } catch (error) {
  console.error('Lỗi:', error.message);
 }
}

// Ví dụ sử dụng
async function getBlockNumber() {
 try {
  const blockNumber = await callRPC('eth_blockNumber');
  console.log('Số block hiện tại:', parseInt(blockNumber, 16));
 } catch (error) {
  console.error('Lỗi:', error.message);
 }
}

getBlockNumber();

Lưu ý rằng bạn cần thay đổi rpcEndpoint bằng địa chỉ RPC endpoint của mạng blockchain bạn muốn kết nối và apiKey bằng API key của bạn từ Ankr. Hãy đảm bảo rằng bạn đã cung cấp các thông tin chính xác để kết nối thành công.

Đoạn code khởi tạo đối tượng Web3 và kết nối tới các mạng blockchain

let web3Main = new Web3(‘https://rpc.ankr.com/polygon’);

let web3Main = new Web3(‘https://rpc.ankr.com/bsc’);

Đoạn code trên khởi tạo đối tượng Web3 và kết nối tới các mạng blockchain Polygon và Binance Smart Chain (BSC) thông qua các nút RPC (Remote Procedure Call) cung cấp bởi Ankr.

Cụ thể, đoạn code tạo ra hai đối tượng Web3, mỗi đối tượng tương ứng với một mạng blockchain khác nhau:

 1. let web3Main = new Web3('https://rpc.ankr.com/polygon');: Đây là đoạn code để tạo đối tượng Web3 và kết nối tới mạng Polygon thông qua nút RPC được cung cấp bởi Ankr. Biến web3Main được khởi tạo để sử dụng trong việc giao tiếp với các hợp đồng thông minh và thực hiện các hoạt động liên quan đến mạng Polygon.
 2. let web3Main = new Web3('https://rpc.ankr.com/bsc');: Đây là đoạn code tương tự như trên, nhưng kết nối tới mạng Binance Smart Chain (BSC) thay vì mạng Polygon. Biến web3Main được khởi tạo để sử dụng trong việc giao tiếp với các hợp đồng thông minh và thực hiện các hoạt động liên quan đến mạng BSC.

Các đối tượng Web3 này sẽ cung cấp các phương thức và tính năng cho phép truy cập và tương tác với blockchain, bao gồm gửi và nhận giao dịch, truy vấn thông tin từ các hợp đồng thông minh, quản lý tài khoản và khóa riêng tư, và nhiều hoạt động khác liên quan đến blockchain.

Vietnam Pham – Click Digital

 • Token Saigon (SGN), blockchain knowledge, backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Chart, buy now: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *