BSC nâng cấp bản v1.2.9: Bản Phát Hành Hard Fork Quan Trọng

BSC Mainet thông báo việc phát hành phiên bản v1.2.9! Bản phát hành hard-fork này là một cột mốc quan trọng, giới thiệu cả hai hard fork Plato và Hertz (Berlin, London). Cả hai hard fork đã trải qua kiểm tra kỹ lưỡng trên Testnet và sẵn sàng triển khai trên mainnet.

Ngày Quan Trọng

 • Plato: Được lên lịch cho block height 30,720,096, vào khoảng ngày 10 tháng 8 năm 2023.
 • Hertz (Berlin, London): Được lên lịch cho block height 31,302,048, vào khoảng ngày 30 tháng 8 năm 2023.
 • Chú Ý Đến Các Validator: Tất cả các validator và nhà điều hành full node trên mainnet phải chuyển phiên bản phần mềm của họ sang v1.2.9 trước ngày 10 tháng 8 năm 2023. Đối với các validator, vui lòng tuân theo các bước để thiết lập chìa khóa bỏ phiếu của bạn để kích hoạt tính năng fast finality: Hướng Dẫn Thiết Lập Chìa Khóa Bỏ Phiếu.

Các Nâng Cấp Quan Trọng

Plato: Hard fork Plato bao gồm các BEP sau:

 • BEP-126: Giới thiệu Cơ chế Fast Finality, phần 2.

Hertz: Hard fork Hertz sẽ chuyển các nâng cấp từ London & Berlin trên Ethereum sang BSC để đảm bảo tính tương thích, bao gồm:

 • Chuyển nâng cấp Berlin: BEP-225, BEP-229, BEP-230, BEP-231.
 • Chuyển nâng cấp London: BEP-227, BEP-226, BEP-228, BEP-212. Lưu ý: Hard fork Hertz sẽ không giới thiệu cơ chế đốt mới hoặc khái niệm GasTip.

Tác Động Tiềm Năng

Các nâng cấp này mang đến nhiều thay đổi, vì vậy các nhà phát triển và người dùng DApp cần đảm bảo hiểu rõ những thay đổi này và tác động tiềm năng đối với hoạt động kinh doanh của họ.

 • Giới thiệu các loại giao dịch mới: AccessList & DynamicFee(1559) thông qua BEP-229, BEP-231, BEP-226.
 • Thay đổi về đo lường gas: BEP-225, BEP-230, BEP-212.
 • Giới thiệu opcode EVM mới: BASEFEE, theo BEP-227.
 • Hạn chế việc triển khai hợp đồng: Ngăn cản việc triển khai hợp đồng bắt đầu với 0xEF, theo BEP-228. Để biết chi tiết về các thay đổi, vui lòng tham khảo BNB Smart Chain Forum: https://forum.bnbchain.org/t/bnb-chain-upgrades-mainnet/936?ref=binance.ghost.io

Kết Luận

Bản phát hành hard-fork này đại diện cho một bước tiến quan trọng cho cộng đồng BSC. BSC khuyến khích tất cả các validator, nhà điều hành node, nhà phát triển và người dùng xem xét kỹ các thông số chi tiết, thực hiện kiểm tra trong môi trường của họ và chuẩn bị cho những hard fork sắp tới.

Vietnam Pham – Click Digital

 • Token Saigon (SGN), blockchain knowledge, backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
 • Chart, buy now: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65 (do not worry about low liquidity)
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *