UniPlonK là gì?

UniPlonK, là một sửa đổi của giao thức zk-PlonK nhằm thống nhất công việc của Bộ xác minh (Verifier) cho các họ mạch logic. Cụ thể, một “Bộ xác minh Thống nhất” (Universal Verifier) cố định chi phí duy nhất có thể kiểm tra các chứng cứ cho các mạch có: kích thước khác nhau, độ dài đầu vào công khai, đa thức chọn, ràng buộc sao chép và thậm chí cả tập hợp các cổng tùy chỉnh khác nhau. UniPlonK mở rộng tính phổ quát của PlonK vượt qua SRS; nó cho phép một “Mạch Universal Verifier” duy nhất có khả năng xác minh các chứng cứ từ các mạch PlonK khác nhau.

Chi phí biên cho Universal Verifier so với Bộ xác minh Plonk thông thường là nhỏ: đối với các mạch chỉ sử dụng cổng Plonk thông thường, Universal Verifier thực hiện một số nhân trường bổ sung tỷ lệ thuận với logarithm của kích thước mạch tối đa được hỗ trợ; nó không gây ra thêm thao tác đường cong elliptic. Đối với các mạch sử dụng các cổng tùy chỉnh, Bộ xác minh Thông thường gây ra thêm phép toán đường cong elliptic chỉ khi xác minh các chứng cứ từ các mạch không sử dụng tất cả các loại cổng được hỗ trợ. Đối với các mạch sử dụng tất cả các cổng được hỗ trợ, chi phí bổ sung của Bộ xác minh Thông thường chỉ bao gồm các phép nhân trường tỷ lệ thuận với logarithm của kích thước mạch tối đa được hỗ trợ, số lượng các loại cổng tùy chỉnh và số lượng biến chứng cứ được sử dụng bởi các cổng này. Ở cả hai cài đặt (chỉ cổng thông thường và cổng tùy chỉnh), chi phí biên cho bên chứng minh là một phép nhân MSM (Multi-Scalar Multiplication) cố định với kích thước ℓ, độ dài của vectơ đầu vào công khai.

Đọc tiếp phần giải thích: https://eprint.iacr.org/2023/869

  • Token Saigon (SGN), blockchain knowledge, backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Chart: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *