Tại sao thời gian chờ giao dịch cross-chain lại lâu tầm vài tiếng?

Thời gian chờ giao dịch cross-chain như Multichain có thể kéo dài đến khoảng 12 tiếng (hoặc thậm chí lâu hơn) do các yếu tố sau đây:

  1. Thời gian xác nhận trên từng blockchain: Khi thực hiện giao dịch cross-chain, giao dịch trước tiên phải được xác nhận trên blockchain gốc (blockchain nguồn). Thời gian xác nhận trên mỗi blockchain có thể khác nhau và phụ thuộc vào cơ chế đồng thuận của từng blockchain. Ví dụ, mạng Bitcoin có thời gian xác nhận chậm hơn so với mạng Ethereum, nên giao dịch cross-chain từ Bitcoin sang Ethereum có thể mất nhiều thời gian hơn.
  2. Số lượng giao dịch trong hàng đợi: Nếu có nhiều giao dịch cross-chain đang chờ xác nhận, thì giao dịch của bạn có thể phải đợi trong hàng đợi và bị chậm lại bởi số lượng lớn các giao dịch khác.
  3. Xác thực và kiểm tra bảo mật: Khi thực hiện giao dịch cross-chain, cần thực hiện các bước xác thực và kiểm tra bảo mật để đảm bảo tính toàn vẹn và đáng tin cậy của giao dịch. Những bước này có thể làm tăng thời gian chờ giao dịch.
  4. Sự đồng bộ giữa các blockchain: Việc chuyển đổi giữa các blockchain khác nhau yêu cầu sự đồng bộ hoạt động giữa chúng, đặc biệt là khi có sự liên quan giữa các thông tin từ các blockchain khác nhau. Điều này có thể làm tăng thời gian xử lý và xác nhận giao dịch cross-chain.

Tóm lại, thời gian chờ giao dịch cross-chain có thể kéo dài đến 12 tiếng hoặc hơn do sự phức tạp và yêu cầu sự đồng bộ giữa các blockchain khác nhau. Tuy nhiên, các công nghệ và cải tiến trong tương lai có thể giúp giảm thiểu thời gian chờ và cải thiện hiệu suất của giao dịch cross-chain.

Đọc thêm: Cách tăng tốc độ giao dịch cross-chain

Vietnam Pham – Click Digital

  • Token Saigon (SGN), blockchain knowledge, backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Chart, buy now: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *