Oracle-free Protocol là gì?

1. Định nghĩa: Oracle-free Protocol là gì?

Oracle-free protocol (giao thức không cần Oracle) là một hình thức giao thức trong blockchain mà không đòi hỏi sự sử dụng của Oracle. Trong môi trường blockchain, Oracle thường được sử dụng để lấy thông tin từ nguồn bên ngoài và cung cấp dữ liệu off-chain cho các hợp đồng thông minh và ứng dụng blockchain.

Tuy nhiên, một số vấn đề có thể phát sinh khi sử dụng Oracle, bao gồm tình trạng không tin cậy, chi phí cao và tiềm ẩn rủi ro bảo mật. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của các giao thức oracle-free, nhằm giải quyết các vấn đề này mà không phải dựa vào Oracle.

Các giao thức oracle-free thường sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định và xác minh thông tin, không phụ thuộc hoàn toàn vào Oracle. Chúng có thể sử dụng các kỹ thuật mã hóa, chứng thực phân tán (decentralized authentication), mạng lưới ngang hàng (peer-to-peer network) và cơ chế khẳng định đồng thuận (consensus mechanism) để đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu.

Việc sử dụng giao thức oracle-free có thể giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào các bên thứ ba và tăng tính bảo mật và độ tin cậy của ứng dụng blockchain. Tuy nhiên, việc triển khai giao thức oracle-free cũng có thể mang lại một số thách thức kỹ thuật và thiết kế, và phụ thuộc vào bối cảnh và mục đích sử dụng cụ thể.

Tóm lại, giao thức oracle-free trong blockchain là một phương pháp thiết kế giao thức không phụ thuộc hoàn toàn vào Oracle để lấy dữ liệu từ nguồn bên ngoài, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tính toàn vẹn, tin cậy và bảo mật dữ liệu trong môi trường blockchain.

2. Không dùng Oracle thì dùng gì để xác minh thông tin

Giao thức oracle-free trong blockchain có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng một mạng lưới ngang hàng (peer-to-peer network) để xác minh và xác định thông tin. Thay vì dựa vào một bên thứ ba duy nhất như Oracle để cung cấp dữ liệu off-chain, các nút trong mạng lưới ngang hàng có thể hợp tác để kiểm tra và xác minh các giao dịch và thông tin.

Ví dụ, trong một giao thức oracle-free, khi một giao dịch yêu cầu thông tin từ bên ngoài, các nút trong mạng lưới ngang hàng có thể gửi yêu cầu tới các nguồn thông tin khác nhau để lấy thông tin. Sau đó, các nút sẽ thực hiện quá trình kiểm tra và xác minh thông tin bằng cách so sánh kết quả từ các nguồn thông tin khác nhau. Nếu các kết quả khớp nhau, thông tin được coi là hợp lệ và được sử dụng trong giao dịch. Quá trình này diễn ra một cách phân tán và không phụ thuộc vào một bên thứ ba duy nhất. (bài viết của Click Digital)

Ví dụ khác là giao thức oracle-free có thể sử dụng các cơ chế khẳng định đồng thuận (consensus mechanism) để xác minh thông tin. Thay vì dựa vào Oracle để cung cấp dữ liệu, các nút trong mạng lưới blockchain có thể đồng thuận với nhau về giá trị của một thông tin cụ thể. Quá trình này có thể được thực hiện thông qua các cơ chế phổ biến như Proof of Stake (PoS) hoặc Proof of Authority (PoA), trong đó các nút đồng thuận với nhau bằng cách gửi và xác minh các giao dịch.

Với các ví dụ trên, giao thức oracle-free giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào các bên thứ ba và tăng tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu trong blockchain. Nó cung cấp một cách tiếp cận phi tập trung và an toàn hơn khi sử dụng thông tin từ nguồn bên ngoài.

Vietnam Pham – Click Digital

  • Token Saigon (SGN) backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Chart: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *