Giao thức ERC-2981 trong blockchain là gì?

Giao thức ERC-2981 là một giao thức tiêu chuẩn trong blockchain Ethereum, được đề xuất để hỗ trợ việc tính phí tiền tác quyền (royalties) cho tác phẩm NFT (Non-Fungible Tokens). Giao thức này giúp định rõ và tự động hóa việc phân chia các khoản phí tiền tác quyền cho các bên liên quan khi NFT được mua bán trên các sàn giao dịch.

Giao thức ERC-2981 đặt ra một chuẩn giao diện cho hợp đồng thông minh của NFT, trong đó chứa thông tin về tỷ lệ phí tiền tác quyền và địa chỉ của người sở hữu quyền tác giả (creator). Khi NFT được mua bán, một phần trăm hoặc số lượng tiền nhất định từ giao dịch được tự động chuyển đến địa chỉ quyền tác giả, theo các quy tắc đã được định nghĩa trước.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về việc sử dụng giao thức ERC-2981 trong hợp đồng thông minh NFT:

// Import giao thức ERC-2981
import "@openzeppelin/contracts/interfaces/IERC2981.sol";

// Hợp đồng NFT kế thừa ERC721 và ERC2981
contract MyNFT is ERC721, IERC2981 {
  // Các phần tử và hàm khác trong hợp đồng

  // Hàm override từ giao thức ERC-2981
  function royaltyInfo(uint256 tokenId, uint256 value) external view override returns (address receiver, uint256 royaltyAmount) {
    // Xác định địa chỉ quyền tác giả và tỷ lệ phí tiền tác quyền dựa trên tokenId
    // Trả về thông tin tiền tác quyền cho giao dịch mua bán
    return (creatorAddress, royaltyPercentage * value / 100);
  }
}

Trong ví dụ trên, hợp đồng NFT kế thừa từ cả ERC721 (giao thức NFT tiêu chuẩn) và IERC2981 (giao thức ERC-2981). Hàm royaltyInfo được triển khai để trả về thông tin về địa chỉ quyền tác giả và tỷ lệ phí tiền tác quyền dựa trên giá trị giao dịch mua bán của NFT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *