Dappsys là gì?

1. Dappsys là gì?

Dappsys là một bộ công cụ (toolkit) mã nguồn mở được phát triển bởi công ty MakerDAO, và nó được sử dụng để xây dựng các ứng dụng phi tập trung (Decentralized Applications – DApps) trên nền tảng Ethereum. Dappsys cung cấp các hợp đồng thông minh (smart contracts) chuẩn và các thư viện hữu ích để giúp nhà phát triển dễ dàng triển khai và quản lý các ứng dụng phi tập trung của họ.

Mục tiêu của Dappsys là giảm thiểu sự phức tạp khi phát triển DApps trên Ethereum và giúp nhà phát triển tập trung vào việc xây dựng các tính năng độc đáo cho ứng dụng của họ, thay vì phải lo lắng về các vấn đề kỹ thuật cơ bản.

Một số chức năng chính của Dappsys bao gồm:

 1. Bảo mật: Dappsys cung cấp các hợp đồng thông minh có tích hợp các tính năng bảo mật như phân quyền truy cập, kiểm tra xác thực và quản lý quyền.
 2. Đa dạng hóa tài sản: Dappsys hỗ trợ việc quản lý và xử lý đa dạng các loại tài sản và tiền tệ số trên Ethereum, giúp ứng dụng có khả năng xử lý nhiều loại tài sản.
 3. Quản lý sự kiện: Dappsys cung cấp các chức năng để quản lý và phản ứng với các sự kiện trong hợp đồng thông minh, giúp tạo ra các tính năng tương tác linh hoạt trong ứng dụng.

Dappsys được coi là một công cụ hữu ích trong việc phát triển các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum và đã được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng phát triển blockchain.

2. Cách sử dụng Dappsys

Để sử dụng Dappsys, bạn cần bao gồm các hợp đồng thông minh và thư viện của nó vào dự án của mình. Sau đó, bạn có thể sử dụng các chức năng và tính năng có sẵn trong Dappsys để xây dựng các ứng dụng phi tập trung trên nền tảng Ethereum. Click Digital xin phép nêu ra một ví dụ đơn giản về cách sử dụng Dappsys để tạo một hợp đồng thông minh quản lý các tài sản ERC20:

 1. Bước 1: Tải và bao gồm Dappsys vào dự án của bạn.
 2. Bước 2: Tạo hợp đồng thông minh có chức năng để quản lý tài sản ERC20:
pragma solidity ^0.8.0;

import "dappsys/Token.sol";

contract MyToken is DSToken {
  constructor(uint256 _supply) DSToken("MyToken", "MTK") {
    _balances[msg.sender] = _supply;
    _totalSupply = _supply;
  }
}
 1. Bước 3: Triển khai hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum.
 2. Bước 4: Sử dụng các hàm có sẵn trong Dappsys để quản lý và tương tác với tài sản ERC20:
import "dappsys/TokenUser.sol";
import "dappsys/Token.sol";

contract MyTokenUser is DSTokenUser {
  MyToken public myToken;

  constructor(address _myTokenAddress) {
    myToken = MyToken(_myTokenAddress);
  }

  function transferTokens(address _to, uint256 _amount) external {
    myToken.moveTokens(msg.sender, _to, _amount);
  }

  function balanceOfToken(address _owner) external view returns (uint256) {
    return myToken.balanceOf(_owner);
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo hai hợp đồng thông minh: MyTokenMyTokenUser. Hợp đồng MyToken là một hợp đồng tiêu chuẩn với các tính năng quản lý tài sản ERC20. Hợp đồng MyTokenUser sử dụng Dappsys để tương tác với hợp đồng MyToken. Bằng cách sử dụng các hàm có sẵn trong Dappsys như moveTokensbalanceOf, hợp đồng MyTokenUser có thể chuyển tiền và kiểm tra số dư tài sản của người dùng.

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng Dappsys để xây dựng các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum. Bạn có thể sử dụng các tính năng và chức năng phức tạp hơn của Dappsys để tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ và linh hoạt hơn.

Vietnam Pham – Click Digital

 • Token Saigon (SGN), blockchain knowledge, backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Chart, buy now: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *