Blockchain – Kiến Thức

Cung cấp kiến thức về blockchain và crypto

Đánh giá Sự phân tán của các Validator: Sự phân bổ địa lý và cơ sở hạ tầng trong mạng Proof-of-Stake

Các ý chính Phân tán vận hành của các mạng Proof-of-Stake có thể được đánh giá thông qua sự phân phối Validator và cổ phần trên các quốc gia địa lý, cơ sở hạ tầng lưu trữ nút và các thành phần phần mềm cơ bản. Một mạng phân phối và phân tán tốt trên …

Đánh giá Sự phân tán của các Validator: Sự phân bổ địa lý và cơ sở hạ tầng trong mạng Proof-of-Stake Read More »

Modular Blockchain: Cuộc đua trở thành nhà cung cấp bảo mật hàng đầu – theo Binance Research

1. Các ý chính ❖ Các blockchain cố gắng thực hiện bốn chức năng chính: đồng thuận, khả dụng dữ liệu, thực thi và thanh toán. Trong khi các blockchain toàn diện thực hiện tất cả các chức năng này trong cùng một lớp và một cách tổng quát, một phương pháp modular cố gắng …

Modular Blockchain: Cuộc đua trở thành nhà cung cấp bảo mật hàng đầu – theo Binance Research Read More »