Cách tìm ABI của 1 smart contract?

Để tìm ABI (Application Binary Interface) của một hợp đồng thông minh, bạn có thể sử dụng các công cụ hoặc dịch vụ sau:

  1. Trình duyệt Remix IDE: Remix là một IDE (Integrated Development Environment) trực tuyến cho phát triển và kiểm thử hợp đồng thông minh. Khi bạn triển khai hợp đồng trên Remix, nó sẽ cung cấp ABI của hợp đồng đó. Bạn có thể sao chép và sử dụng ABI từ đó.
  2. Etherscan: Etherscan là một trình duyệt khối Ethereum trực tuyến. Trên Etherscan, bạn có thể tìm kiếm địa chỉ hợp đồng thông minh và truy cập vào trang thông tin của hợp đồng. Trang thông tin này thường bao gồm ABI của hợp đồng. Bạn có thể sao chép ABI từ đó.
  3. Trình biên dịch Solidity: Nếu bạn có mã nguồn Solidity của hợp đồng, bạn có thể sử dụng trình biên dịch Solidity để biên dịch hợp đồng thành bytecode. Trong quá trình biên dịch, trình biên dịch sẽ tạo ra ABI cho hợp đồng. Bạn có thể xem và sao chép ABI từ đầu ra của trình biên dịch.
  4. Công cụ trực tuyến: Có nhiều công cụ trực tuyến cho phép bạn tải lên mã nguồn Solidity và tạo ra ABI. Một số công cụ như Solc Online Compiler, Remix, hoặc trình biên dịch Solidity trực tuyến trên trang web của họ cung cấp chức năng này.
ABI smart contract trên Remix
ABI smart contract trên Remix

Khi bạn có ABI của một hợp đồng, bạn có thể sử dụng nó để tương tác với hợp đồng thông minh từ các ngôn ngữ lập trình khác nhau hoặc từ các công cụ như web3.js, ethers.js, trình duyệt Metamask, hoặc các ứng dụng khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *