Các văn bản pháp lý liên quan đến công nghệ blockchain & crypto tại Việt Nam

Dưới đây là danh sách các văn bản pháp lý liên quan đến công nghệ blockchain & crypto đã được ban hành tại Việt Nam tính đến tháng 12/2023, sắp xếp theo thứ tự thời gian từ cũ đến mới:

 • 04/05/2017: Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng, về việc “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.
 • 21/08/2017: Quyết định 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng, phê duyệt “Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền mã hoá, tiền ảo”.
 • 11/04/2018: Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng, về việc “Tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới bitcoin và các loại tiền áo tương tự khác”.
 • 13/04/2018: Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN, chỉ thị về “Các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo”.
 • 27/09/2018: Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, phê duyệt “Chương trình khoa học và công nghệ trong điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”.
 • 29/10/2018: Báo cáo số 256/BC-BTP của Bộ Tư pháp rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật, thực tiễn về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và quốc tế; nhận diện, đề xuất các định hưởng hoàn thiện.
 • 19/01/2019: Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng, phê duyệt “Để án triển khai, ứng dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sử dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc”.
 • 28/02/2019: Quyết định số 242/QD-TTg của Thủ tướng phê duyệt đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.
 • 07/03/2019: Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về “Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hưởng đến 2025”.
 • 27/09/2019: Nghị quyết số 62-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
 • 02/10/2010: Quyết định 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng, phê duyệt đề án “Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại”.
 • 24/04/2020: Quyết định số 664/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, thành lập “Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo”.
 • 15/05/2020: Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng, phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện từ quốc gia giai đoạn 2021-2025”.
 • 03/06/2020: Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng, phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030”.
 • 06/12/2020: Quyết định số 2117/QĐ-TTg của Thủ tướng, ban hành “Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
 • 22/12/2020: Quyết định số 2200/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021 đến 2030”.
 • 30/12/2020: Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng, về việc “Tham gia đào tạo nhân tài, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi của chuyển đổi số có hàm lượng Toán học cao như tr tuệ nhân tạo (Al, chuỗi khối (blockchain), mặt mã và an toàn thông tin, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, vận trù học”
 • 31/12/2020: Quyết định số 2289/QĐ-TTg của Thủ tướng, ban hành “Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030″.
 • 26/01/2021: Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng, ban hành “Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030”.
 • 15/06/2021: QĐ số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng, phê duyệt “Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hưởng đến năm 2030”.
 • 20/08/2021: Quyết định số 1992/QĐ-BCT của Bộ Chính trị về việc phê duyệt “Khung chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030”.
 • 06/09/2021: Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ, về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.
 • 28/10/2021: Quyết định số 1813/QĐ-TTg, của Thủ tướng về việc phê duyệt đề án “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025″.
 • 12/11/2021: Quyết định số 2146/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, về việc ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam”.
 • 12/11/2021: Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.
 • 03/12/2021: Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành “Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm”.
 • 21/03/2022: Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng, về việc phê duyệt “Chiến lược Tài chính đến năm 2030”.
 • 31/03/2022: Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng, phê duyệt “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hưởng đến năm 2030”.
 • 27/04/2022: Quyết định số 343/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ phê duyệt về việc “Thành lập Hiệp hội Blockchain Việt Nam”.
 • 11/05/2022: Quyết định số 569/QĐ-TTg của Thủ tướng về “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đồi mới sáng tạo đến năm 2030 do thủ tướng chính phủ ban hành”.
 • 22/06/2023: Luật giao dịch điện tử 2005 sửa đổi năm 2023.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Giới thiệu token Saigon (SGN):

 • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
 • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
 • Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
 • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
 • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
 • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135/
 • Staking SGN: http://135web.net/
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *