10 câu lệnh căn bản trong Node.js / ví dụ file app.js

Dưới đây là 10 câu lệnh căn bản trong tệp app.js trong Node.js:

 1. Lệnh khai báo biến:
javascriptCopy codevar variableName = value;
 1. Lệnh xuất dữ liệu ra console:
javascriptCopy codeconsole.log('Hello, world!');
 1. Lệnh đọc dữ liệu từ console:
javascriptCopy codevar input = readlineSync.question('Enter your input: ');
 1. Lệnh điều kiện if-else:
javascriptCopy codeif (condition) {
  // Thực thi khi condition đúng
} else {
  // Thực thi khi condition sai
}
 1. Lệnh vòng lặp for:
javascriptCopy codefor (var i = 0; i < length; i++) {
  // Thực thi mã lệnh trong vòng lặp
}
 1. Lệnh vòng lặp while:
javascriptCopy codewhile (condition) {
  // Thực thi mã lệnh trong vòng lặp
}
 1. Lệnh hàm:
javascriptCopy codefunction functionName(parameter1, parameter2) {
  // Thực thi mã lệnh trong hàm
  return result;
}
 1. Lệnh khai báo lớp:
javascriptCopy codeclass ClassName {
  constructor() {
    // Khởi tạo đối tượng
  }
  
  methodName() {
    // Thực thi mã lệnh trong phương thức
  }
}
 1. Lệnh xử lý lỗi try-catch:
javascriptCopy codetry {
  // Thực thi mã lệnh có khả năng xảy ra lỗi
} catch (error) {
  // Xử lý lỗi
}
 1. Lệnh import module:
javascriptCopy codevar moduleName = require('module-name');

Lưu ý rằng các câu lệnh trên chỉ mang tính chất minh họa và phụ thuộc vào yêu cầu và logic của ứng dụng của bạn, bạn có thể sử dụng và tùy chỉnh chúng để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *